Whoppah Gebruikersvoorwaarden

 1. Definities

Termen die in deze Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de navolgende betekenis:

1.1. Whoppah: de besloten vennootschap Whoppah B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71938206.

1.2. Koper: ieder(e) natuurlijk of rechtspersoon die via het Platform of in de showroom van Whoppah een koopovereenkomst sluit met een Verkoper met betrekking tot de aanschaf van een of meerdere Product(en).

1.3. Verkoper: ieder(e) natuurlijk of rechtspersoon die via het Platform of in de showroom van Whoppah een of meerdere Product(en) aanbiedt.

1.4. Professionele Verkoper: een Verkoper, rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.5. Externe Verkoper: een (Professionele) Verkoper, niet zijnde Whoppah.

1.6. Gebruiker: iedere natuurlijk of rechtspersoon, daaronder tevens begrepen een Koper en Externe Verkoper, die het Platform bezoekt en gebruik maakt van de daarop aangeboden Dienst(en).

1.7. Account: het persoonlijke profiel van een Gebruiker op het Platform waarmee gebruik kan worden gemaakt van de Dienst(en) van Whoppah.

1.8. Advertentie: een aanprijzing van een Product zoals door Verkoper geplaatst op het Platform.

1.9. Platform: de te downloaden (mobiele) applicatie(s) van Whoppah en de website www.whoppah.com.

1.10. Derde Aanbieder: een derde partij, niet gelieerd aan Whoppah, die bepaalde diensten aanbiedt via het Platform, zoals Stripe voor betalingsdiensten of aanbieders van transportdiensten.

1.11. Dienst(en): de diensten die door Whoppah, al dan niet via een Derde Aanbieder, op het Platform of op andere wijze worden aangeboden, waaronder maar niet beperkt tot, het plaatsen van Advertenties op het Platform om Producten voor verkoop aan te kunnen bieden, het faciliteren van de aan de (ver)koop verbonden betalingen, het (laten) verzenden en leveren van (een) Product(en) en de Showroomservice.

1.12. IE-rechten: alle intellectuele eigendomsrechten, zowel geregistreerd als ongeregistreerd, waaronder maar niet beperkt tot, octrooirechten, auteursrechten (inclusief rechten op bron- en objectcodes van software), databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en rechten met betrekking tot knowhow en bedrijfsgeheimen.

1.13. Koopsom: het totaalbedrag dat Koper aan Verkoper is verschuldigd voor het gekochte Product, inclusief btw en exclusief Transactiekosten en eventuele verzendkosten.

1.14. Stripe: het betaalplatform van de payment service Stripe met de daarop aangeboden betaalmethodes.

1.15. Product: een (tweedehands-, showroom-, of gebruikt) product in een bepaalde, beschikbare (sub)categorie dat door een Verkoper op het Platform kan worden aangeboden.

1.16. Showroomservice: Dienst betreffende het door Whoppah stallen van een Product van een Externe Verkoper in de showroom van Whoppah om het Product aldaar aan te bieden. In geval van de Showroomservice maakt Whoppah ten aanzien van het betreffende Product tevens een advertentie aan om het Product namens de Externe Verkoper ook op het Platform aan te bieden.

1.17. Transactiekosten: de door Koper aan Whoppah verschuldigde kosten ter hoogte van € 1,99 om de kooptransactie met Verkoper te bewerkstelligen.

1.18. Verkoperscommissie: de door een Externe Verkoper aan Whoppah verschuldigde vergoeding voor gebruikmaking van de geleverde Dienst(en), welke door Whoppah wordt ingehouden op de uitbetaling van de Koopsom aan Externe Verkoper. Deze betreffen 16% exclusief btw voor Professionele Externe Verkopers en 12,5% inclusief btw voor Externe Verkopers, natuurlijke personen niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.19. Voorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik door een Gebruiker van het Platform en/of de Diensten, alsmede op het leveren en onderhouden van de Diensten door Whoppah. Voor zover Whoppah in het kader van haar Diensten gebruik maakt van Derde Aanbieders, kunnen de algemene (leverings)voorwaarden van de betreffende Derde Aanbieder eveneens van toepassing zijn. 2.2 Bij het aanmaken van een Account verklaart Gebruiker zich jegens Whoppah gebonden aan deze Voorwaarden. 2.3 Afwijkingen, aanvullingen of andere wijzigingen in deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover schriftelijk en expliciet met Whoppah overeengekomen. 2.4 Whoppah is gerechtigd deze Voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen. In voorkomend geval zal de nieuwe versie van de Voorwaarden opnieuw geaccepteerd dienen te worden door de Gebruiker alvorens verder gebruik te kunnen maken van het Platform en de daarop aangeboden Diensten. Indien Gebruiker het niet eens is met de wijzigingen, dient Gebruiker geen verder gebruik te maken van het Platform en/of de daarop Pagina 1 van 8 aangeboden Diensten. Indien Gebruiker het gebruik van het Platform en/of de Diensten voortzet na wijziging of aanvulling van de Voorwaarden, accepteert Gebruiker daarmee onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde Voorwaarden. 2.5 Indien enige bepaling in deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Whoppah zal in dat geval de nietige of vernietigde bepaling vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen. 2.6 Indien Gebruiker in strijd met een of meerdere bepalingen uit deze Voorwaarden handelt, is Whoppah gerechtigd, in aanvulling op eventuele andere (rechts)middelen, de activiteiten van Gebruiker op het Platform met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) te beperken of op te schorten, daaronder tevens begrepen het Account (tijdelijk) stop te zetten en/of te verwijderen, alsmede de toegang tot de Dienst(en) te weigeren, zonder dat Whoppah hiervoor op enige wijze aansprakelijk of schadeplichtig is jegens Gebruiker.

 1. Het Account 3.1 Teneinde gebruik te kunnen maken van de Diensten van Whoppah die via het Platform worden aangeboden, dient Gebruiker een Account aan te maken. Gebruiker kan bij het creëren van een Account ervoor kiezen om in te loggen via een ander sociale media-platform-account van Gebruiker. Gebruikers die jonger dan 18 jaar zijn, hebben toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger (voogd of ouder) nodig teneinde gebruik te kunnen maken van de Diensten. 3.2 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de zorgvuldige geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruiker is in dat verband ook aansprakelijk voor ieder gebruik van de Diensten via zijn Account, daaronder begrepen alle (rechts)handelingen die onder het Account worden verricht. 3.3 Gebruiker is verder zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de gegevens in het Account en het updaten daarvan in geval van wijzigingen. 3.4 Het is Gebruiker niet toegestaan om meerdere Accounts te hebben die direct of indirect van dezelfde Gebruiker zijn. 3.5 Om van online betaaldienst Stripe gebruik te kunnen maken, dient Gebruiker te beschikken over een betaalrekening bij een Nederlandse/Europese bankinstelling. Iedere Professionele Externe Verkoper is verplicht zich als zodanig te identificeren en op verzoek nadere gegevens te verstrekken bij het aanmaken van het Account. Whoppah heeft het recht de status van een Account van een Externe Verkoper te wijzigen indien daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat, bijvoorbeeld indien een Professionele Externe Verkoper zich niet als zodanig heeft geregistreerd. 3.6 Whoppah heeft te allen tijde het recht om het aanmaken van een Account te weigeren, dan wel om een reeds aangemaakt Account (tijdelijk) te blokkeren of te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer Gebruiker in een land woont of is gevestigd waar de Diensten niet geleverd (kunnen) worden, er sprake is van (een vermoeden van) fraude of het (vermoeden van) in strijd handelen met deze Voorwaarden of de toepasselijke wet- of regelgeving, zoals wat betreft het aanbieden van Producten die beschermde plant- of diersoorten bevatten. Door een dergelijke weigering, blokkering of verwijdering ontstaat voor Gebruiker nimmer een recht op (schade)vergoeding. 3.7 Gebruiker kan Whoppah per e-mail verzoeken het Account te verwijderen. In dat geval: (i) kan Gebruiker niet langer gebruik maken van de Diensten die via het Platform worden aangeboden en (ii) zal Whoppah de gegevens in het Account uiterlijk binnen één maand na ontvangst van een dergelijk verzoek verwijderen, behoudens het bepaalde in de volgende volzin. Indien Whoppah van Gebruiker een verzoek tot verwijdering van het Account ontvangt, terwijl er nog betalings- en/of leveringsverplichtingen openstaan, dient Gebruiker hier eerst aan te voldoen alvorens het Account kan worden verwijderd.
 2. Showroomservice 4.1 In geval een Externe Verkoper van de Showroomservice gebruik maakt, dient hij het Product voor eigen rekening en risico aan Whoppah te leveren. Verkoop vanuit de showroom van Whoppah geschiedt namens de Externe Verkoper; ter zake treedt Whoppah slechts bemiddelend op; Whoppah is bij een dergelijke koopovereenkomst geen partij en niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van de Koper respectievelijk Externe Verkoper. 4.2 Externe Verkoper waarborgt en garandeert in het kader van de Showroomservice dat: (i) hij het betreffende Product niet tevens zelf middels een Advertentie op het Platform aanbiedt; (ii) hij rechtmatig beschikt over het aan te bieden Product en gerechtigd is deze te verkopen; (iii) de staat van het aangeboden Product minimaal ‘goed’ is. 4.3 Het is de Externe Verkoper niet toegestaan om het Product dat in het kader van de Showroomservice wordt aangeboden, tevens via andere kanalen aan te bieden. 4.4 De Externe Verkoper is voor de Showroomservice, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, 29% commissie over de verkoopprijs van het Product aan Whoppah verschuldigd, ook indien het Product via een door Whoppah namens de Externe Verkoper aangemaakte advertentie op het Platform wordt verkocht. Pagina 2 van 8 4.5 Wanneer een Externe Verkoper van de Showroomservice gebruik maakt, worden er kosten in rekening gebracht voor het ophalen, fotograferen en plaatsen van het item in de showroom. Een Externe Verkoper mag het item ook zelf naar de showroom brengen, Whoppah fotografeert dan het item en plaatst het online. 4.6 Een item moet binnen 6 maanden via de showroom verkocht zijn. Is het item na één maand niet verkocht? Dan verlaagt Whoppah de vraagprijs met 9%. Dit doen we 5 maanden op rij. We sturen een notificatie met de prijsverlaging naar iedereen die het item als favoriet heeft bewaard. Zo proberen we jouw item zo snel mogelijk te verkopen voor de beste prijs. Is het item na 6 maanden nog niet verkocht? Na een periode van 6 maanden is Whoppah gemachtigd om het Product uit de showroom en van het Platform te verwijderen. Dan dien je het helaas weer op te halen of wij zorgen in overleg voor een alternatieve bestemming. Zo houden we het aanbod in onze showroom gevarieerd en aantrekkelijk voor kopers. De Externe Verkoper is in dat geval gehouden het Product voor eigen rekening en risico terug te nemen binnen 14 dagen nadat Whoppah hem daartoe uitdrukkelijk heeft verzocht. Natuurlijk doen we er alles aan om voor die tijd een succesvolle verkoop voor je te realiseren. In de periode dat het item bij Whoppah in de showroom staat, mag het niet via een ander platform of kanaal worden verkocht. Indien je het item weer ophaalt, brengen wij een stalling fee in rekening van € 75. Het aanbod van de Showroomservice vermeldt uitdrukkelijk de eenmalige vergoeding die de Externe Verkoper aan Whoppah is verschuldigd als het Product niet middels de Showroomservice wordt verkocht en de Externe Verkoper het Product terugneemt. 4.7 Whoppah heeft jegens eenieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht op het Product van de Externe Verkoper die Whoppah in verband met de Showroomservice onder zich heeft. Tegenover de Externe Verkoper kan Whoppah het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen aan haar nog verschuldigd is in verband met eventueel voorgaande verbintenissen tussen Whoppah en de Externe Verkoper. 4.8 Alle Producten van de Externe Verkoper die Whoppah in verband met de Showroomservice onder zich heeft, strekken haar eveneens tot pand voor alle vorderingen die zij op de Externe Verkoper heeft.
 3. Plaatsing van een Advertentie 5.1 Met een Account kan een Externe Verkoper een of meerdere Advertentie(s) plaatsen op het Platform. 5.2 Door het plaatsen van een Advertentie verstrekt Externe Verkoper aan Whoppah een kosteloos, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief recht om die Advertentie (of onderdelen daarvan) te gebruiken, verveelvoudigen en/of openbaar te maken voor marketing-, promotie- en/of publiciteitsdoeleinden van Whoppah. 5.3 Externe Verkoper waarborgt en garandeert dat: (i) er niet gelijktijdig meerdere identieke Advertenties op het Platform staan; (ii) hij rechtmatig beschikt over het in de Advertentie aangeboden Product; (iii) de staat van een in de Advertentie aangeboden Product minimaal ‘goed’ is; (iv) de inhoud van de Advertentie (titels, beschrijvingen, prijzen en foto’s van het Product daaronder begrepen) niet misleidend, onnauwkeurig, onvolledig of onjuist is; (v) de inhoud van de Advertentie geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden; (vi) de inhoud van de Advertentie geen discriminerende, pornografische, beledigende of anderszins illegale of onrechtmatige inhoud bevat; (vii) de inhoud van de Advertentie niet in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving; (viii) het Product dat in de Advertentie wordt aangeboden voor verkoop beschikbaar is zolang de Advertentie online staat. Indien het Product van de Externe Verkoper niet beschikbaar is, is het de verantwoordelijkheid van de Externe Verkoper om de Advertentie offline te halen. 5.4 Een geplaatste Advertentie is voor onbepaalde tijd actief. Whoppah kan te allen tijde de Advertentie van het Platform verwijderen. 5.5 Externe Verkoper vrijwaart Whoppah voor eventuele (schade)vorderingen vanuit Koper, als gevolg van of samenhangende met het niet voldoen aan de garanties zoals beschreven in 5.3. 5.6 De in een Advertentie genoemde Koopsom is in euro, inclusief btw (voor zover van toepassing) en exclusief Transactiekosten en eventuele verzendkosten. De Externe Verkoper bepaalt vooraf de hoogte van de verzendkosten, tenzij de Koper kiest voor verzending door de koeriersdienst van Whoppah. 5.6.1 De in een Advertentie genoemde Koopsom wordt op Whoppah de Koop-Nu prijs genoemd. Deze koop-nu prijs word door de verkoper vastgesteld tijdens het aanmaken van de advertentie. De verkoper stemt in met geldige verkoop van zijn aangeboden Product indien de koper het Product koopt voor deze Koop Nu-prijs. 5.7 Advertenties worden geplaatst binnen een aanwezige (sub-)categorie. Whoppah is gerechtigd bepaalde (sub-)categorieën te verwijderen waardoor Advertenties mogelijk ook worden verwijderd, dan wel verplaatst naar een andere (sub-)categorie. Hierdoor ontstaat voor Gebruiker nimmer een recht op (schade)vergoeding. 5.8 Na plaatsing van een Advertentie wordt het hierin aangeboden Product beoordeeld door (stylisten en deskundigen van) Whoppah. Whoppah is daarbij gerechtigd om (de inhoud van) een bepaalde Advertentie (of onderdelen daarvan) te weigeren, dan wel te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er sprake is van (een vermoeden van) inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van derden of het (vermoeden van) in strijd handelen met deze Voorwaarden, zoals de garanties uit artikel 5.3. In een voorkomend geval ontstaat voor Externe Verkoper evenwel nimmer een recht op (schade)vergoeding.
 4. Aanvaarding en betaling Pagina 3 van 8 6.1 Er is sprake van een geldige verkoop van een Product in de volgende gevallen: (i) als Koper op de Koop Nu-button klikt en de betaling voldoet van de vraagprijs door Verkoper opgegeven in de Advertentie, (ii) als Koper een bod op een Product heeft gedaan dat door Verkoper binnen 48 uur na plaatsing van het bod is geaccepteerd en daarna door koper betaald is of (iii) indien Koper in de showroom van Whoppah de koop sluit en de betaling voldoet. 6.2 In het geval de Koper op de Koop Nu-button klikt en de Koopsom voldoet conform de instructies van Whoppah , aanvaardt de Verkoper automatisch dit bod en gaat akkoord met de verkoop tegen zijn Koop Nu-prijs en dient het product geleverd te worden aan de Koper op de door de Koper gekozen levermethode. 6.3 Wanneer Koper en Verkoper tot een verkoop van een Product zijn gekomen conform het bepaalde in dit artikel (6.1) bevestigt Whoppah de aankoop, tevens bevattende een verzoek tot betaling van de Koopsom, aangevuld met Transactiekosten, eventuele kopersbescherming en eventuele verzendkosten, conform de aangegeven betalingsinstructies. 6.4 Indien de verkoop via het Platform heeft plaatsgevonden en de Koper de betaling in gang heeft gezet door in de Kassa de aankoopsom te voldoen, wordt het Product gedurende 20 minuten voor Koper vastgehouden, binnen welke termijn Koper de Koopsom en overige kosten dient te voldoen conform de instructies van Whoppah. Indien Koper de Koopsom en overige kosten niet of niet binnen 20 minuten voldoen, komt de Advertentie met het te veilen Product opnieuw beschikbaar en hebben andere Kopers de mogelijkheid om alsnog een bod op het Product te doen of deze direct te kopen voor de Koop Nu-prijs. Indien er binnen 47 uur een nieuw bod wordt geplaatst en geaccepteerd door Verkoper, geldt daarvoor opnieuw één uur exclusiviteit voor de desbetreffende Koper om de Koopsom te voldoen conform de instructies van Whoppah. Indien er binnen het uur geen nieuw bod wordt geplaatst, noch sprake is van voldoening van de Koopsom en overige kosten door de ‘eerste’ Koper, komt de Advertentie wederom geheel beschikbaar met verwijdering van de eerder hierop uitgebrachte biedingen. 6.5 Behoudens voor zover Whoppah zelf als Verkoper optreedt, erkennen zowel Koper als Externe Verkoper dat Whoppah via het Platform enkel een faciliterende en ondersteunende rol heeft door het aanbieden van de Diensten en op geen enkele wijze partij is of wordt bij een koopovereenkomst tussen Koper en Externe Verkoper; Koper en Externe Verkoper vrijwaren Whoppah tegen iedere (schade)vordering vanuit Externe Verkoper respectievelijk Koper, als gevolg van of samenhangende met het overeenkomen en/of uitvoeren van de koopovereenkomst tussen Koper en Externe Verkoper. Whoppah is dan ook (onder meer) niet gehouden nakoming door de Externe Verkoper te vorderen wat betreft de feitelijke levering van het Product. 6.6 Koper en Externe Verkoper vrijwaren Whoppah tegen iedere (schade)vordering vanuit Externe Verkoper respectievelijk Koper, als gevolg van het niet kunnen doorgaan van de koop vanwege technische redenen (zoals storingen of bugs) op het Platform die complicaties meebrengen in de uitvoering van de koop. 6.7 Koper vrijwaart Whoppah voor eventuele (schade)vorderingen vanuit Koper, als gevolg van of samenhangende met het niet voldoen aan de garanties van de Externe Verkoper zoals beschreven in de bepalingen 4.2 of 5.3. Zoals een Advertentie die niet meer beschikbaar is voor de Koper. 6.8 Koper vrijwaart Whoppah voor eventuele (schade)vorderingen vanuit Koper, als gevolg van het niet door kunnen gaan van de koop. 6.9 Het is Koper en Externe Verkoper verboden om rechtstreekse betaling van de Koopsom overeen te komen en/of rechtstreeks gedane betalingen van de Koopsom te accepteren. Ontvangen bedragen dienen in dat geval te worden gerestitueerd. Bij overtreding van deze bepaling kan Whoppah, naar haar keuze, zowel de Koper als Externe Verkoper aansprakelijk stellen voor vergoeding van alle hierdoor veroorzaakte schade en kosten van Whoppah, welke in ieder geval een bedrag belopen ter hoogte van de door Whoppah misgelopen Transactiekosten en Verkoperscommissie (voor zover van toepassing).
 5. Levering, klachttermijn en uitbetaling 7.1 Externe Verkoper staat er voor in dat het Product voldoet aan de in de Advertentie vermelde dan wel in het kader van de Showroomservice aan Whoppah medegedeelde specificaties, dat de staat minimaal ‘goed’ is, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien het Product niet aan vorenstaande voldoet, bijvoorbeeld omdat het Product in werkelijkheid niet overeenstemt met het aanbod in de Advertentie, is de Externe Verkoper in gebreke. 7.2 Zodra Koper de Koopsom, Transactiekosten en eventuele verzendkosten heeft voldaan, ontvangt Externe Verkoper een (betalings)bevestiging. Tenzij het Product in het kader van de Showroomservice reeds aan Whoppah is geleverd en indien het Product door de Externe Verkoper met de pakketpost wordt verzonden, dient Externe Verkoper zorg te dragen voor de correcte en tijdige levering van het Product aan de Koper uiterlijk binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de bevestiging en instructies van Whoppah. De Externe Verkoper geeft bij het aanmaken van een Advertentie aan welke verzendmethoden hij aanbiedt. De Externe Verkoper ziet wat de vergoeding is die hij hiervoor zal krijgen, tezamen met de verkoopopbrengst na Verkoperscommissie. 7.3 Verkochte Producten dienen te worden verzonden met een aanbieder die een Track & Trace-systeem aanbiedt. Externe Verkoper draagt het risico van beschadiging en verlies van het Product tijdens verzending. Whoppah kan hier niet voor aansprakelijk worden gehouden. Pagina 4 van 8 7.4 Indien Koper en Externe Verkoper gebruik maken van de koeriersdiensten van Whoppah voor het ophalen en leveren van het Product dat de Externe Verkoper heeft verkocht aan de Koper, zijn de volgende bepalingen van toepassing. 7.4.1 Op binnenlandse koeriersdiensten van Whoppah is naast deze Voorwaarden Afdeling 2, Titel 13, Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing voor zover daarvan in deze Voorwaarden niet wordt afgeweken. Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is het CMR van toepassing, alsmede de met het CMR niet-strijdige bepalingen uit deze Voorwaarden. 7.4.2 Koper en Externe Verkoper zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van een volledig en exact adres voor het ophalen en bezorgen van het Product en voor alle andere relevante informatie om het ophalen en bezorgen te vergemakkelijken. De adresgegevens moeten zijn ingevuld in het Account van de Koper en Externe Verkoper op het Platform. 7.4.3 Het ophalen en afleveren moet op een gemakkelijk toegankelijke plaats gebeuren; de koerier moet het voertuig maximaal vijftien (15) meter van het aangegeven afleverpunt kunnen parkeren. 7.4.4 Koper en Externe Verkoper vrijwaren Whoppah tegen iedere (schade)vordering vanuit Externe Verkoper respectievelijk Koper, als gevolg van het niet kunnen doorgaan respectievelijk het niet op het aangegeven tijdstip doorgaan van ophalen en leveren van het Product. 7.4.5 Indien Koper en/of Externe Verkoper bewijst dat het Product niet is afgeleverd in dezelfde staat als waarin de Whoppah-koerier het Product van de Externe Verkoper heeft ontvangen, is de aansprakelijkheid van Whoppah ter zake beperkt tot een bedrag van € 3,40 per kilogram van het beschadigde of niet afgeleverde Product; voor andere schade dan schade ten gevolge van verlies van of schade aan het Product, zoals gevolgschade, bedrijfsstilstand of immateriële schade, is Whoppah niet aansprakelijk. Indien het Product niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin de Whoppah-koerier het Product van de Externe Verkoper heeft ontvangen en dit het gevolg is van overmacht, is Whoppah daarvoor eveneens niet aansprakelijk. 7.4.6 Whoppah is voor eventuele schade ontstaan in of rondom het huis of (bedrijfs)pand van de Koper of Externe Verkoper tijdens het ophalen of leveren van het Product, niet aansprakelijk. 7.5 De hierna volgende bepalingen (7.5.1, 7.5.2 en 7.5.3) zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, uitsluitend van toepassing voor zover het gaat om een koopovereenkomst anders dan tussen een Professionele Verkoper en een Koper (zijnde een consument), in welk geval de bepalingen van artikel 8 van toepassing zijn. 7.5.1 Koper heeft na betaling van de Koopsom, zeven (7) dagen de tijd om bij Externe Verkoper aan te geven of hij het Product in goede orde heeft ontvangen en dat het Product voldoet aan het bepaalde in artikel 7.1 Indien de Koper tijdig klaagt over de niet- of niet-tijdige levering, dan wel het niet voldoen aan het bepaalde in artikel 7.1, wordt de uitbetaling aan Externe Verkoper (tijdelijk) opgeschort. Op dat moment treedt de dispuutprocedure van artikel 9 in werking. 7.5.2 Zodra Koper heeft bevestigd dat de levering is geslaagd, dan wel de klachttermijn van artikel 7.5.1 is verstreken, ontvangt Externe Verkoper van Whoppah per e-mail een bevestiging van de aanstaande uitbetaling aan Externe Verkoper van de Koopsom met aftrek van de Verkoperscommissie (voor zover van toepassing). Uitbetaling zal plaatsvinden uiterlijk binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bevestiging op het door Externe Verkoper opgegeven bankrekeningnummer. 7.5.3 Mocht de Externe Verkoper reeds zijn uitbetaald terwijl de Koper overeenkomstig artikel 7.5.1 terecht heeft geklaagd en de Koper de koop om die reden wil ontbinden, zal de Externe Verkoper door Whoppah schriftelijk in gebreke worden gesteld waarna de Externe Verkoper het van Whoppah ontvangen bedrag binnen zeven dagen zal terugstorten op de bankrekening van Whoppah. Indien tijdige terugbetaling achterwege blijft, is Whoppah gerechtigd de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. De beoordeling of een Product voldoet aan het bepaalde in artikel 7.1, komt uitsluitend aan Whoppah toe, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat.
 6. Ontbinding, retour en 'buyer protection fee' 8.1 Indien Externe Verkoper een consument betreft, is alleen ontbinding en retour aan de Externe Verkoper van een gekocht Product mogelijk indien het Product niet voldoet aan het bepaalde in artikel 7.1, zichtbare, niet in de advertentie genoemde en/of getoonde schade heeft, een replica blijkt terwijl het item als origineel was aangeduid of er onderdelen zijn vervangen of ontbreken wanneer dit niet was aangegeven in de Advertentie. In dat geval dient de Externe Verkoper de ontbinding en retour te accepteren, wordt hij niet uitbetaald en komen de eventuele door de Koper betaalde verzendkosten/ kosten van de koeriersdiensten van Whoppah voor rekening van de Externe Verkoper. Artikel 7.5.3 is in dit geval van overeenkomstige toepassing. Als het Product in lijn is met de wijze waarop het was aangeboden, komt de Koper geen beroep op het herroepingsrecht toe richting de Externe Verkoper. Wel neemt Whoppah, mits de Koper de 'buyer protection fee' heeft afgenomen, aankopen retour wanneer de Koper hier een andere aanleiding toe ziet. Dit is bij toepassing van de 'buyer protection fee' toegestaan gedurende 14 dagen vanaf de dag van levering. De Externe Verkoper wordt in dat geval wel uitbetaald. De Koper ontvangt in dat geval de door hem betaalde Koopsom (exclusief eventuele verzendkosten/ kosten van de koeriersdiensten van Whoppah en minus 5% van de Koopsom betreffende de 'buyer protection fee') van Whoppah retour, doch komen de verzendkosten/ kosten van de koeriersdiensten van Whoppah in verband met de verzending van het Product van de Koper naar Whoppah, voor rekening van de Koper. Pagina 5 van 8 8.2 Indien Koper overgaat tot een Koop en de Koopsom voldoet inclusief 4% van de Koopsom betreffende de 'buyer protection fee' wordt deze 5% van de Koopsom in geen enkel geval door Whoppah gerestitutioneerd. 8.3 Koper is verplicht het Product te inspecteren op gebreken direct na ontvangst. Daarbij behoort Koper de kwaliteit en/of kwantiteit van het Product te onderzoeken. 8.4 Indien Verkoper een Professionele Verkoper is, erkent en aanvaardt de Professionele Verkoper dat Kopers die consument zijn en woonachtig in een land binnen de Europese Economische Ruimte in bepaalde gevallen het recht hebben om binnen de geldende wettelijke termijn van 14 dagen na ontvangst van het Product, de koopovereenkomst (zonder opgaaf van redenen) te herroepen. De Professionele Verkoper zal daaraan zijn volledige medewerking verlenen conform toepasselijk consumentenrecht en de bepalingen in dit artikel. 8.5 Als de Koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dient dit te worden gemeld binnen de bedenktermijn door middel van het (door de Professionele Verkoper aangeboden) modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Professionele Verkoper. 8.6 Indien het Product is gekocht van een Professionele Externe Verkoper, zal de Koper ter bevordering van de afhandeling van een retourzending, voorafgaand aan de retourzending van een Product, Whoppah hiervan op de hoogte te stellen. Na deze melding wordt de betaling van de Koopsom opgeschort totdat de retourzending is afgehandeld. 8.7 Koper is verplicht om gedurende de bedenktijd van 14 dagen zorgvuldig met het Product en de verpakking om te gaan. Koper zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen. 8.8 Koper retourneert het Product met alle geleverde toebehoren, zover als redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, zo snel mogelijk, maar binnen een termijn van 14 dagen na melding van de herroeping in overleg met Whoppah aan de Professionele Verkoper. De kosten voor het retourneren van het Product zijn voor rekening van Koper, tenzij Koper met Professionele Verkoper anders is overeengekomen. 8.9 Tenzij de Professionele Verkoper aanbiedt het Product zelf bij Koper op te halen, mag Whoppah wachten met de terugbetaling van de Koopsom aan Koper tot de Professionele Verkoper het Product heeft ontvangen of tot Koper aantoont dat het Product is teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De terugbetaling is kosteloos voor Koper. 8.10 Indien, om wat voor reden dan ook, de Koopsom reeds is uitbetaald aan Professionele Externe Verkoper, dan is Professionele Externe Verkoper verplicht de Koopsom, inclusief eventuele verzendkosten en retourkosten (voor zover overeengekomen) aan Koper te vergoeden. Deze terugbetaling door de Professionele Externe Verkoper dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de melding van herroeping. Echter, het is Professionele Externe Verkoper toegestaan de terugbetaling uit te stellen tot het moment dat het Product retour is ontvangen, dan wel de Koper heeft aangetoond dat het Product is teruggezonden. 8.11 Het risico en de bewijslast voor de correct en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Koper. Indien de Koper op de voorgeschreven wijze van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, komen ten hoogste de retourkosten voor zijn rekening. 8.12 In geval van een koop tussen een Professionele Externe Verkoper en een Koper is Whoppah geen partij bij de koopovereenkomst en niet gehouden enig bedrag – de Transactiekosten en Verkoperscommissie daaronder begrepen – aan Koper respectievelijk Professionele Externe Verkoper te vergoeden als gevolg van een geldige herroeping van de koopovereenkomst. In geval Whoppah als Verkoper optreedt en de Koper de koop geldig herroept, zal Whoppah alle van de Koper in verband met de koop ontvangen bedragen terugbetalen.
 7. Dispuutprocedure 9.1 Bij vragen en/of klachten dient Koper zich rechtstreeks tot de betreffende Verkoper te wenden. Verkoper garandeert dat ontvangen vragen of klachten van Kopers binnen achtenveertig (48) uur worden beantwoord. In geval van een koop tussen een Externe Verkoper en een Koper, erkennen zowel Koper als Externe Verkoper dat Whoppah in deze gevallen op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte Product. 9.2 In geval van een dispuut tussen Externe Verkoper en Koper over de kwaliteit, het al dan niet verzonden of geretourneerd zijn van een Product, dienen Externe Verkoper en Koper dit onderling proberen op te lossen. Indien Externe Verkoper en Koper niet tot een oplossing komen, zal Whoppah zich inspannen om een oplossing te vinden waarbij Externe Verkoper verplicht is om hieraan medewerking te verlenen. Indien Koper en Externe Verkoper niet tot een oplossing komen, zal Whoppah desgevraagd een besluit nemen (dat bijvoorbeeld voorziet in een redelijke schadevergoeding ten behoeve van de Koper) waaraan Externe Verkoper en Koper accepteren gebonden te zijn. Eventuele (uit)betalingen worden door Whoppah gedurende de looptijd van een dispuut opgeschort. 9.3 Indien Externe Verkoper een verzendbewijs kan tonen en Koper niet kan aantonen dat er sprake is van een non-conformiteit, wordt er uitbetaald. Indien Externe Verkoper geen verzendbewijs kan tonen en/of Koper maakt aannemelijk dat er sprake is van non-conformiteit, volgt de dispuutprocedure en wordt de betaling gedurende de looptijd van het dispuut opgeschort. Bij een eventueel dispuut omtrent de (tijdige) verzending/levering van een Product, is de Track & Trace-code van de transporteur leidend, behoudens de mogelijkheid tot tegenbewijs. Koper en Externe Verkoper conformeren zich in voorkomend geval aan het dispuutbesluit van Whoppah.
 8. Intellectuele eigendom Pagina 6 van 8 10.1 Alle IE-rechten met betrekking tot het Platform, inclusief doorontwikkelingen daarvan, en de databank met Advertenties, berusten uitsluitend bij Whoppah of haar licentiegevers. 10.2 Onder deze Voorwaarden verkrijgt Gebruiker enkel een beperkt, niet-exclusief, niet-(sub-)licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de op het Platform aangeboden Diensten te gebruiken. Gebruiker erkent dat alle IE-rechten betreffende het Platform, de verzameling Advertenties, de vormgeving van en content op het Platform eigendom zijn en blijven van Whoppah en op geen enkele manier door de Gebruiker - zonder expliciete, voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van Whoppah - mogen worden (her)gebruikt. 10.3 Het is Gebruiker niet toegestaan het Platform te (doen) wijzigen, te decompileren, (de code) te verveelvoudigen, te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen. 10.4 Gebruiker zal zich bij het gebruik van het Platform verder tevens onthouden van: (i) het direct dan wel indirect kopiëren, hergebruiken of verveelvoudigen van (onderdelen van) het Platform; (ii) het direct dan wel indirect kopiëren, hergebruiken of verveelvoudigen van Advertenties, daaronder begrepen Advertenties van derden, behoudens RSS-feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximumaantal van 100 Advertenties of 100 hyperlinks naar Advertenties; (iii) het (laten) wijzigen of (laten) verwijderen van enige aanduiding of verwijzing in het Platform naar Whoppah, de IE-rechten van Whoppah, het vertrouwelijke karakter daarvan, of enige andere door Whoppah aangebrachte verwijzing; (iv) het (doen) verspreiden van virussen, wormen, Trojaanse paarden, rootkits, spyware, hoaxes of andere vormen van malware; (v) andere handelingen die in strijd zijn met deze Voorwaarden en/of toepasselijke wet- of regelgeving. 10.5 Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om enig IE-recht aan Gebruiker over te dragen. Gebruiker zal zich onthouden van handelingen die inbreuk (kunnen) maken op de IE-rechten van Whoppah of derden.
 9. Onderhoud Platform 11.1 Ondanks dat het Platform met grote zorg is samengesteld, garandeert Whoppah niet dat het Platform foutloos werkt of zonder (technische) gebreken is. Het Platform en alle daarop van toepassing zijnde functionaliteiten worden aangeboden ‘as is’. 11.2 Whoppah streeft er voortdurend naar om eventuele gebreken in het Platform zo spoedig mogelijk op te lossen teneinde het Platform optimaal beschikbaar te laten zijn. Whoppah heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik daarvan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is in het kader van onderhoud, of om updates, releases, aanpassingen of verbeteringen in het Platform te kunnen doorvoeren. Dit brengt nimmer een recht op (schade)vergoeding voor Gebruiker jegens Whoppah met zich mee. 11.3 Whoppah biedt geen enkele garantie wat betreft het behoud of ongewijzigd laten van bepaalde functionaliteiten of Diensten van het Platform, na een update of nieuwe release.
 10. Bescherming van persoonsgegevens 12.1 Om een Account aan te maken en gebruik te maken van de Diensten, zal Whoppah persoonsgegevens van Gebruiker verwerken. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt conform de Privacyverklaring van Whoppah en toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. 12.2 Voor zover Whoppah bij het leveren van de Diensten tevens gebruik maakt van Derde Aanbieders, worden – voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Dienst – bepaalde persoonsgegevens gedeeld met die Derde Aanbieders. Op die verwerking is dan (tevens) de privacyverklaring van de betreffende Derde Aanbieder van toepassing. 12.3 Indien en voor zover Gebruiker van Whoppah bepaalde persoonsgegevens van een andere Gebruiker ontvangt, garandeert Gebruiker die persoonsgegevens uitsluitend te verwerken voor de uitvoering van of in samenhang met de koopovereenkomst met de andere Gebruiker, zulks met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 11. Communicatie en beoordelingen 13.1 Externe Verkoper en Koper kunnen via het Platform met elkaar communiceren via een chatdienst. Whoppah kan deze chatberichten inzien en zich in de communicatie mengen om te helpen. Dit geldt onverminderd het bepaalde in artikel 9.1. 13.2 Whoppah slaat alle communicatieberichten op en kan deze inzien en gebruiken om (i) Koper en Externe Verkoper te ondersteunen in geval van vragen of klachten in het kader van een dispuutprocedure, (ii) te beoordelen of Externe Verkoper dan wel Koper aan de vereisten van de koopovereenkomst en/of deze Voorwaarden heeft voldaan, (iii) (het gebruik van) de chatdienst te analyseren en te kunnen verbeteren. 13.3 Communicatieberichten van de chatdienst zullen worden bewaard voor de duur van beantwoording van de vraag of klacht, dan wel totdat er een oplossing is voor een dispuut. Daarna worden de gegevens verwijderd, dan wel in geanonimiseerde vorm bewaard, waarbij dat laatste enkel de analyse, verbetering en optimalisatie van de chatdienst tot doel heeft. Pagina 7 van 8 13.4 Externe Verkoper en Koper zullen zich onthouden van het opnemen discriminerende, beledigende, suggestieve en/of aanstootgevende taal in hun communicatie.
 12. Aansprakelijkheid 14.1 Voor zover wettelijk toegestaan en onverminderd het bepaalde in artikel 7.4.5, aanvaardt Whoppah geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade en/of kosten voortvloeiende uit het gebruik van het Platform en/of de Diensten. In het kader van de Showroomservice geldt evenwel dat verlies van of schade aan het gestalde Product (directe schade in de zin van art. 14.3) voor vergoeding in aanmerking komt indien en voor zover de goederenverzekering van Whoppah, onder de gegeven omstandigheden van het geval, daadwerkelijk tot uitkering is overgegaan. Uitsluitend Whoppah kan een beroep op deze verzekering doen; de Gebruiker kan daaraan, tegenover de verzekeraar, geen rechten ontlenen. 14.2 Whoppah is verder nimmer aansprakelijk voor de uitvoering van (een van de) Diensten door Derde Aanbieders, dan wel voor eventuele geschillen tussen een Gebruiker en een Derde Aanbieder. Bij het gebruik van Derde Aanbieders gelden (tevens) de algemene (leverings)voorwaarden van de betreffende Derde Aanbieder. 14.3 Voor zover Whoppah aansprakelijk zou zijn voor enige schade of kosten uit welke hoofde dan ook, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade, zulks, onverminderd het bepaalde omtrent de Showroomservice in artikel 14.1, bovendien tot een bedrag van maximaal de vergoeding die de Gebruiker aan Whoppah verschuldigd is geweest uit hoofde van de verbintenis waarop de aansprakelijkheid van Whoppah betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: materiële schade aan zaken, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel. 14.4 De aansprakelijkheidsbeperkingen zoals bedoeld in de artikelen 14.1 en 14.3 komen te vervallen indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Whoppah. 14.5 In geval van een consumentenkoop in het kader waarvan Whoppah Verkoper is, strekken de beperkingen uit dit artikel bovendien niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 14.6 De eventuele aansprakelijkheid van Whoppah jegens Gebruiker ontstaat slechts indien en voor zover Gebruiker Whoppah onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een termijn van minimaal 14 dagen voor de zuivering van de tekortkoming is gesteld, en Whoppah ook na die termijn blijvend in gebreke is gebleven ten aanzien van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten opdat Whoppah in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 14.7 De mogelijkheid van Gebruiker tot het vorderen van schadevergoeding vervalt indien deze vordering niet binnen 12 maanden nadat de schade zich heeft voorgedaan in een juridische procedure aanhangig is gemaakt. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop in het kader waarvan Whoppah als Verkoper optrad, niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 13. Slotbepalingen 15.1 Whoppah is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van een verbintenis tussen Whoppah en de Gebruiker op te schorten dan wel die verbintenis met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Gebruiker zijn verplichtingen uit die verbintenis (waaronder het bepaalde in deze Voorwaarden mede begrepen) niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het tot stand komen van die verbintenis Whoppah ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Gebruiker ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Gebruiker schriftelijk door Whoppah in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Gebruiker zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 15.2 Deze Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 15.3 Eventuele geschillen tussen Gebruiker en Whoppah voortvloeiende uit of samenhangende met deze Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Whoppah, tenzij bepalingen van dwingend recht hiervoor een andere bevoegde rechter aanwijzen. Amsterdam, februari 2023 Pagina 8 van 8