Privacyverklaring Whoppah B.V.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle (mobiele) websites, (mobiele) applicaties en/of (platform)toepassingen van Whoppah B.V. (hierna ook, “wij” of “ons”). Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke, gegevens die verband houden met jou of die jou identificeren ("persoonsgegevens") verzamelen, delen, gebruiken en/of anderszins verwerken, een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden waarnaar wordt verwezen op ons platform.

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het raden je dan ook aan deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Wie zijn wij? Whoppah B.V. Oregondreef 2 3565BG Utrecht The Netherlands E: support@whoppah.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij en met welk doel?

Whoppah biedt een platform aan, toegankelijk via een (mobiele) website en –applicatie, waarop (tweedehands of gebruikte) producten kunnen worden aangeboden voor verkoop of veiling en waarbij Whoppah tevens daarmee samenhangende diensten faciliteert, zoals betalingen, beoordelingen en/of leveringen. In de meeste gevallen verkrijgen wij de persoonsgegevens van jou zelf, bijvoorbeeld als je contact met ons opneemt, ons platform bezoekt of een Whoppah-account aanmaakt om gebruik te kunnen maken van onze diensten. Hieronder lichten we dat nader toe.

Whoppah-account

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, moet je als gebruiker een Whoppah-account aanmaken. In dit kader vragen wij de volgende persoonsgegevens:

Optioneel is het mogelijk om je geboortedatum, foto en/of interesses en voorkeuren op te geven. Verder kunnen geplaatste-, bekeken- en bewaarde advertenties en/of zoekopdrachten, dan wel eerdere beoordelingen zichtbaar zijn binnen het Whoppah-account.

Platformbezoeken

Wanneer je ons platform bezoekt of inlogt op je Whoppah-account, verwerken wij het IP-adres en gegevens van het (mobiele) apparaat waarmee je ons platform bezoekt, zoals apparaat- of browsertype. Voor zover je hiervoor toestemming hebt gegeven, verwerken we tevens de locatiegegevens van je (mobiele) apparaat. Dit heeft vooral als doel om de levering van eventueel aangekochte of verkochte producten te faciliteren, maar bijvoorbeeld ook om op locatie gebaseerde, relevante advertenties aan te kunnen bieden. Ook wanneer je contact met ons opneemt (via e-mail, de chat of anderszins), verwerken wij persoonsgegevens teneinde je vraag of klacht in behandeling te kunnen nemen en/of het platform verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Marketing- en communicatie

Wanneer je een Whoppah-account hebt, zullen wij je ook op de hoogte houden van nieuwe diensten of functionaliteiten binnen het platform en de beschikbaarheid van upgrades of nieuwe versies van het platform. Dit gebeurt onder meer via het versturen van online nieuwsbrieven. Het is te allen tijde mogelijk om je uit te schrijven voor dergelijke nieuwsbrieven via een ‘uitschrijven’ link in de desbetreffende e-mail. Indien je in het jouw Account bepaalde interesses en voorkeuren hebt opgegeven zoals een product dat je zoekt, zullen wij je tevens op de hoogte houden van (potentieel) interessante advertenties of producten, mits je daarvoor toestemming hebt gegeven. Op die manier worden getoonde advertenties gepersonaliseerd op basis van jouw zoekgedrag, interesses, (stijl)voorkeuren en dergelijke. Op basis hiervan kunnen wij je gerichte (potentieel) interessante advertenties tonen, al dan niet binnen een bepaalde locatie, en beter aan je wensen voldoen.

Google Analytics

Om de inhoud en het gebruik van onze website te optimaliseren en te verbeteren, hebben we inzage in het surfgedrag van websitebezoekers. Dat doen wij met behulp van Google Analytics. Deze functionaliteit is privacy-vriendelijk ingesteld, waarbij wij een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten, het IP-adres wordt geanonimiseerd en geen gegevens worden gedeeld met Google.

Delen wij persoonsgegevens met derden?

Wij behandelen aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens vertrouwelijk en delen deze in principe niet met derden, behoudens in de volgende situaties:

  1. Whoppah maakt ten behoeve van haar dienstverlening ook gebruik van derden, bijvoorbeeld ITleveranciers en bezorgers (‘verwerkers’). In verwerkersovereenkomsten hebben wij afspraken met dergelijke verwerkers gemaakt rondom een zorgvuldige omgang en beveiliging van de persoonsgegevens.
  2. Whoppah kan ook bepaalde persoonsgegevens verstrekken of bekend maken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn of worden op grond van toepasselijke wetgeving of een gerechtelijk bevel.
  3. wanneer je jezelf op ons platform aanmeldt via je Facebook- of ander social media account, verkrijgt het betreffende social media platform toegang tot de persoonsgegevens gelinkt aan jouw Whoppah-account. Op de verwerking van je persoonsgegevens in die situatie, is het privacybeleid van het desbetreffende social media platform van toepassing. Whoppah heeft daar geen invloed op.
  4. Whoppah kan persoonsgegevens met derden delen teneinde fraude, beveiligingsinbreuken of andere mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken of de gevolgen daarvan te beperken. In voorkomend geval zullen wij in verwerkersovereenkomsten afspraken maken rondom een zorgvuldige omgang en beveiliging van de persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht de doorgifte van persoonsgegevens aan partijen of landen buiten de EER noodzakelijk zijn, dan zullen wij daarvoor te allen tijde de wettelijke vereisten in acht nemen.
Hoe beveiligen wij je gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en misbruik.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Zo worden de gegevens van je Whoppah-account in principe bewaard tot wederopzegging van dat account. De gegevens worden dan direct verwijderd. In sommige gevallen dienen wij bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er nog een vordering openstaat, specifieke wettelijke bewaartermijnen gelden of er (juridische) geschillen lopen.

Wat zijn mijn rechten?

Via de instellingen in je Whoppah-account kun je zelf je persoonsgegevens bekijken, controleren en/of wijzigen. Daarnaast heb je uiteraard ook het recht om ons om inzage, wijziging, aanvulling, verwijdering of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens te verzoeken. Verder kun je een verzoek indienen om een bepaalde gegevensverwerking te beperken, dan wel hier bezwaar tegen maken. Hiertoe kan schriftelijk of per e-mail een verzoek aan ons worden gericht via bovenstaande contactgegevens. Wij zullen na ontvangst van een dergelijk verzoek binnen de wettelijke termijnen reageren. Indien je een verzoek tot verwijdering van je (persoonsgegevens in je) Whoppah-account tot ons richt, verwijderen wij je persoonsgegevens zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek.

Heb je nog vragen?

Mocht je vragen, opmerkingen of klachten hebben over de verwerking en/of bescherming van je persoonsgegevens door ons, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens. Volledigheidshalve wijzen wij je er tevens op dat je het recht hebt een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De Nederlandse toezichthouder met betrekking tot gegevensbescherming is de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

Toepasselijk recht

deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Amsterdam, oktober 2020